Landing page show after 3 seconds.

Q : หลังจากติดตั้ง Client/Application ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเปิดใช้งานครั้งแรก ไม่สามารถ Login 
เข้าใช้งานได้ โดยหน้าจอขึ้นว่า Please enter the server address

A : ให้ใส่ meeting.ntconference.com และกด Update

Q : กรณีผู้จัดการประชุม (Host) ไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากมีการกรอกรหัสผิดหลายครั้ง 
ต้องดำเนินการอย่างไร

A : ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม Refresh ที่หน้าจอหรือทำการปิดและเปิด Browser ใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่ได้ ให้ใช้งานผ่าน 
Browser อื่น หากยังเข้าใช้งานไม่ได้ให้ประสานงานแอดมินผู้ดูแลระบบ NT Conference ของหน่วยงานของ
ท่านเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ต่อไป โดยระบบ NT Conference จะสามารถใส่ Password ผิดได้ 4 ครั้ง
ถ้าใส่ผิดอีกครั้งที่ 5 ระบบจะล๊อค User เป็นเวลา 1 นาที
ถ้าใส่ผิดอีกในครั้งที่ 6 ระบบจะล๊อค User เป็นเวลา 5 นาที
ถ้าใส่ผิดอีกในครั้งที่ 7 ระบบจะล๊อค User เป็นเวลา 60 นาที

Q : กรณีหน้าจอขึ้นข้อความ Expire ต้องดำเนินการอย่างไร

A : กรณีหน้าจอขึ้นข้อความ Expire ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม Refresh ที่หน้าจอหรือท าการปิดและเปิด Browser 
ใหม่อีกครั้ง หรือเปลี่ยนการเข้าใช้งานผ่านเว็ปเบราว์เซอร์อื่น

Q : ลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องดำเนินการอย่างไร

A : กรณีผู้จัดการประชุม (Host) ลืมรหัสผ่านใช้งาน สามารถติดต่อแอดมินผู้ดูแลระบบ NT Conference 
ของหน่วยงานของท่านเพื่อท าการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได

Q : กรณีใช้งานผ่านมือถือ และแท็บเล็ต กดลิงค์เพื่อเข้าสู่ห้องประชุมที่ได้รับจากไลน์แล้วขึ้นว่า “Your 
browser doesn’t support conference service" จะต้องทำอย่างไร

A : แนะนำให้ผู้ใช้งานคัดลอกลิ้งค์ที่ได้รับ แล้วนำไปเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพื่อท าการเข้าสู่ห้องประชุม
• Mobile และ Tablet ระบบปฏิบัติการ Android ใช้งานผ่าน Google chrome
• Mobile และ Tablet ระบบปฏิบัติการ iOS ใช้งานผ่าน Safari